Regulamin

REGULAMIN PORTALU ASKSPACE.PL

 

Uwaga: Staramy się, by Nasz Regulamin odpowiadał wszelkim wymogom dotyczącym ochrony konsumentów. Jednak przepisy jak i orzecznictwo sądowe jak i orzecznictwo i poglądy organów ochrony konsumentów ulegają zmianie. Dlatego, jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, a Ty jesteś konsumentem, przepis ten nie wiąże Ciebie. W jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli Twoim zdaniem jakiś przepis Regulaminu narusza przepisy o ochronie konsumentów – napisz do Nas na adres: kontakt@askspace.pl przeanalizujemy problem i jeśli dojdziemy do wniosku, iż tak jest w istocie - usuniemy go;

Załącznik Nr1– Kodeks Użytkownika Portalu Askspace.pl. Zasady zamieszczania Treści na Portalu Askspace.pl i podstawowe obowiązki Użytkownika Portalu.

Użytkownik w ramach Portalu ma możliwość zamieszczania lub przechowywania wszelkich Danych, o ile nie są one sprzeczne z prawem, Regulaminem. Dane te nie mogą naruszać praw osób trzecich, dóbr osobistych, danych osobowych, praw autorskich czy innych praw własności intelektualnej (przemysłowej), tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej. Zdjęcia zamieszczone przez Użytkownika nie mogą naruszać niczyich praw autorskich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Dane zamieszczone przez siebie i przechowywane na Portalu.

 

OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ZAMIESZCZANIA DANYCH

 

Twoje Dane:

 

TWOJE PODSTAWOWE OBOWIĄZKI –

korzystając z Portalu nie będziesz:

 

 

W celu dokładnego zapoznania się z Twoimi obowiązkami przeczytaj Regulamin.

 

Jeśli Dane zawierają lub mogą zawierać treści naruszające lub mogące naruszać Zasady, to Użytkownik zobowiązany jest przed zamieszczeniem tej Danej, treści te wykreślić w sposób uniemożliwiający ich odczyt w jakikolwiek sposób.

 

Załącznik Nr 2 – Procedura Zgłaszania Naruszeń

 

Zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywane na Portalu Treści. Zgodnie z art. 15 tej ustawy nie mamy również obowiązku sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnionych przez Ciebie Treści i nie robimy tego. Jednakże mamy obowiązek uniemożliwić dostęp do nich w dwóch wypadkach:

 

- w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności (np. z Policji, prokuratury);

- w przypadku uzyskania innej wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności. Taką wiadomość możemy otrzymać od dowolnej osoby. Jeśli zauważyłeś, że jakakolwiek Treść na Portalu narusza Twoje prawa, dobra osobiste, dane osobowe (np. zauważyłeś, że Treść opublikowana na Naszym Portalu albo treść Profilu Użytkownika narusza prawo), poinformuj Nas o tym przez opcję „Zgłoś Naruszenie”, a my, po dokonaniu weryfikacji, czy Twoja wiadomość jest wiarygodna, uniemożliwmy dostęp do takiej Treści.

 

Aby zgłosić Naruszenie, wypełnij prawidłowo formularz „Zgłoś Naruszenie”. Masz możliwość otrzymania potwierdzenia zgłoszenia, przez wybór opcji „Prześlij mi kopię wiadomości”. Informacje wymagane w formularzu „Zgłoś Naruszenie” są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że osoby zgłaszające naruszenie podają prawdę, są uprawnionymi stronami albo ich upoważnionymi przedstawicielami. Ponadto ma to nam umożliwić jednoznaczne rozpoznanie Treści, do której dostęp mamy uniemożliwić.

 

Twoje Zgłoszenie powinno zawierać:

 

Jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Nas podanych przez Ciebie w Zgłoszeniu danych osobowych dla potrzeb weryfikacji Twojego Zgłoszenia i uniemożliwienia dostępu do wskazanej przez Ciebie w nim Treści (akceptując odpowiedniego checkboxa).

 

Jeżeli Zgłoszenie nie zawiera wszystkich wyżej wymienionych elementów, możemy odmówić jego rozpatrzenia, w tym wypadku najpierw wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.

 

Jeśli uznamy, iż Twoje zgłoszenie (wiadomość) jest wiarygodne, uniemożliwimy dostęp do wskazanej przez Ciebie Treści, po uprzednim niezwłocznym zawiadomieniu Użytkownika, który tą Treść zamieścił o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tej Treści. Pamiętaj, że dokonując zgłoszenia, bierzesz na siebie odpowiedzialność za prawidłowość informacji w nim podanych i zasadność takiego zgłoszenia. Jeśli wskutek niezasadnego zgłoszenia uniemożliwimy dostęp do Treści, będziemy mogli dochodzić od Ciebie odszkodowania lub innych roszczeń przewidzianych prawem.

 

Informując Użytkownika, który zamieścił Treść, objętą Twoim zgłoszeniem, o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tej Treści, wyznaczmy mu termin 3 (trzech dni) na ustosunkowanie się do tego zamiaru. Po upływie tego terminu uniemożliwiamy dostęp do Treści, chyba że wyjaśnienia Użytkownika dają podstawę do tego, by nie uniemożliwiać dostępu do Treści.

 

Jeśli otrzymamy urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, uniemożliwiamy dostęp do tej treści bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika.

 

Ponadto nie mamy obowiązku informowania o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Treści w następujących przypadkach:

 

Przykładami mogą być tu sytuacje, gdy np. na Portalu zamieszczono zdjęcie o charakterze pedofilskim, treść oczywiście wulgarną, obrażającą innego użytkownika, zachęcającą do popełnienia przestępstwa itp.

  

Regulamin   |   Prywatność   |   Kontakt

Korzystając z zasobów portalu, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies przez Twoją przeglądarkę