Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

z dnia 1.03 2014 r.

Portalu Internetowego Askspace.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę) w związku ze świadczeniem przez niego usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu Askspace.pl. Określenie: „korzystanie z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z usług Portalu” czy „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu”.

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:Oskar Wojciechowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "Loveit Oskar Wojciechowski", NIP: 6152016932, REGON: 021955820, Dłużyna Dolna 140, 59-930
 2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na adres: kontakt@askspace.pl

 

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Askspace.pl

 

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe – ich podanie jest niezbędne do korzystania z Portalu;
 1. Możliwe jest korzystanie z Portalu bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, tj. przez Użytkownika niezarejestrowanego. Taki Użytkownik może jednak jedynie przeglądać obrazy dodane przez innych Użytkowników. Natomiast Użytkownik zarejestrowany może zamieszczać Treści oraz dodawać Treści do ulubionych.
 2. W celu zalogowania się do Konta na Portalu Użytkownik podaje:
  1. Login oraz
  2. Hasło.
 3. Każdemu Użytkownikowi Portal nadaje unikalny numer Użytkownika (numer ID), który jest przyporządkowany do Nazwy Użytkownika.
 4. Ponadto możemy przetwarzać (jak każdy Portal) tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Portalu, takie jak:
  1. Adres IP;
  2. Logi cyfrowe;
  3. Informację o skorzystaniu z Ciebie z Portalu;
  4. Typ przeglądarki;
  5. Nazwa domeny;
  6. Typ systemu operacyjnego.
 5. Portal może wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Pliki typu Cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego Konto Użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i przyporządkowane mu Hasło. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

§3 W jakich celach są przetwarzane moje dane osobowe?

 

 1. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Nas w celu korzystania przez Ciebie z Usług Portalu, w szczególności: zamieszczania obrazów, przeglądania ich, publikowania, dodawania do ulubionych, dzielenia się nimi z innymi Użytkownikami.
 2. Ponadto Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Nas:
  • W celu przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów – w przypadku gdy na Portalu organizowane będą Konkursy – jeśli wyrazisz na to zgodę;
  • W celu wysyłania Tobie informacji handlowej przez Nas oraz przez podmioty z Nami współpracujące – jeśli wyrazisz na to zgodę;
  • W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Nas oraz uczestnictwa w Naszym programie lojalnościowym – jeśli wyrazisz na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketowych wyrażasz także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeń identyfikujących Ciebie lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatycznym, z którego korzystasz.
 3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, możesz odwołać w każdym czasie.
 4. Ponadto, na swój adres e-mail możesz otrzymać od Nas informację, jeśli ktoś obserwuje Twój Profil.

 

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych osobowych?1.    Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają:

2.    Jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy przekazać Twój adres e-mail podmiotom z Nami współpracującym w celu wysłania Tobie informacji handlowej lub materiałów marketingowych przez te podmioty. Zgodę tę w możesz odwołać w każdym czasie.

3.    Użytkownicy zobowiązani są nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymali w ramach działania Portalu (w tym także ich Danych Osobowych), chyba że uzyskali zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Portalu danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

4.    Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Portalu wyłącznie w związku z korzystaniem z Portalu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Portalu.

5.    Jeśli Użytkownik umieszcza w Portalu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię, nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu, adres e-mail) może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

§5 Czy moje Dane Osobowe są bezpieczne?

 

Tak, Twoje Dane Osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer dedykowany, na którym znajduje się Portal jest wydzierżawiany przez OVH spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Karola Miarki 6-10, lok. 3-4 we Wrocławiu, KRS Numer 0000 2202 86. Serwer ten znajduje się pod adresem SAS OVH 2, rue Kellerman 59 100 Roubaix, Francja .

 

OVH stosuje następujące środki ochrony danych osobowych

Środki ochrony fizycznej

- Zbiór Danych Osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej odporności na włamanie – drzwi klasy C;

- Pomieszczenia, w których przetwarzany jest Zbiór Danych Osobowych wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy;

- Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest Zbiór Danych Osobowych, objęte są systemem kontroli dostępu – urządzenia SAGEM MophoAccess;

- Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest Zbiór Danych Osobowych, kontrolowany jest przez system monitoringu z zastosowaniem kamer przemysłowych;

- Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzany jest Zbiór Danych Osobowych, przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę ochrony.

Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

- Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu i/lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania;

- Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła (użytkownik oraz hasło root nadane przez ADO)

Środki organizacyjne

- Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco (serwery backup ftp znajdują się w osobnym pomieszczeniu – punkt ten nie dotyczy serwerów dedykowanych gamy HG)

Inne środki zabezpieczające zbiór danych osobowych

- M.A.R.C.E.L – system powiadomień audio przekazywanych we wszystkich data center OVH (Monitoring Audio des Resaux Composants Equiements et Locaux);

- Redundantne przyłacza energetyczne z dwóch różnych obwodów;

- Agregaty prądotwórcze SDMO T2100;

- VMS (Visual Monitoring System) umożliwia sprawdzanie awarii w serwerowniach w czasie rzeczywistym;

- System przeciwpożarowy we wszystkich pomieszczeniach serwerowni.

Środki te zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

§6 Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi, jeśli wyrejestruję się z Portalu?

 

 1. Co do zasady, usuwamy Twoje Dane Osobowe i nie będziemy ich przetwarzać. Usunięcie następuje w terminie 7 dni od dnia wyrejestrowania. Na żądanie Użytkownika dane te zostaną usunięte wcześniej.
 2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które są:
  • niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Portalu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
  • dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
  • niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów, w przypadku danych eksploatacyjnych.
 3. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych do celów marketingowych, to Dane te mogą być przetwarzane w tych celach po tym, jak się wyrejestrowałeś, z tym, że dopuszcza się jedynie zestawianie Danych Osobowych dotyczących korzystania przez Ciebie z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązani jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu. Dlatego zawsze korzystaj z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa i Regulaminem.

 

§7 Jakie mam jeszcze prawa odnośnie moich Danych Osobowych?

 

 1. W każdym czasie możesz usunąć zamieszczone przez siebie Dane na swoim Konta. Jednak usunięcie danych niezbędnych do korzystania z Portalu skutkuje wyrejestrowaniem się z Portalu.
 2. Masz prawo żądać usunięcia z Portalu Twoich danych osobowych. Jeśli jednak Dane te są niezbędne do korzystania z Portalu, takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru wyrejestrowania się Portalu. Robisz to przez formularz kontaktowy na stronie http://www.askspace.pl/
 3. Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Portalu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego poprzez formularz kontaktowy na stronie: http://www.askspace.pl/
Regulamin   |   Prywatność   |   Kontakt

Korzystając z zasobów portalu, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies przez Twoją przeglądarkę